Sök bland 0 lopp

Allmänna villkor

Detta köp regleras av nedanstående standardförsäljningsvillkor för konsumentköp av varor över internet. Konsumentköp över internet regleras främst av avtalslagen, konsumentköplagen, marknadsföringslagen, ångerrättslagen och e-handelslagen, och dessa lagar ger konsumenten ofrånkomliga rättigheter. Lagarna finns tillgängliga på www.lovdata.no. Villkoren i detta avtal ska inte tolkas som någon begränsning av de lagstadgade rättigheterna, utan fastställer parternas viktigaste rättigheter och skyldigheter i affären.

Försäljningsvillkoren har utarbetats och rekommenderats av Konsumentverket. För en bättre förståelse av dessa försäljningsvillkor, se Konsumentverkets riktlinjer.

1. Avtalet

Avtalet består av dessa försäljningsvillkor, information som ges i beställningslösningen och eventuella särskilda avtalade villkor. Vid eventuell motsättning mellan uppgifterna går det som särskilt avtalats mellan parterna före, förutsatt att det inte strider mot tvingande lagstiftning.

Avtalet kommer också att kompletteras med relevanta lagbestämmelser som reglerar köp av varor mellan näringsidkare och konsumenter.

2. Parterna

Säljaren är RunAgain AS, Holenveien 3D, 1479 Kurland, post@runagain.com, +47 95132530, 822 196 292, och betecknas nedan som säljare/säljaren.

Köparen är den konsument som gör beställningen, och benämns nedan som köpare/köparen.

3. Pris

Det angivna priset för varan och tjänsterna är det totala priset som köparen ska betala. Detta pris inkluderar alla avgifter och extra kostnader. Ytterligare kostnader som säljaren inte har informerat om innan köpet ska inte bäras av köparen.

4. Avtalet

Avtalet är bindande för båda parter när köparen har skickat sin beställning till säljaren.

Avtalet är dock inte bindande om det har förekommit skriv- eller slarvfel i erbjudandet från säljaren i beställningslösningen i webbutiken eller i köparens beställning, och den andra parten insåg eller borde ha insett att det förelåg ett sådant fel.

5. Betalning

Säljaren kan kräva betalning för varan från den tidpunkt den skickas från säljaren till köparen.

Om köparen använder ett kreditkort eller bankkort vid betalning kan säljaren reservera köpbeloppet på kortet vid beställning. Kortet debiteras samma dag som varan skickas.

Vid betalning med faktura utfärdas fakturan till köparen vid leverans av varan. Betalningsfristen framgår av fakturan och är minst 14 dagar från mottagandet.

Köpare under 18 år kan inte betala med efterföljande faktura.

6. Leverans

Leverans har skett när köparen eller hans ombud har tagit emot varan.

Om leveranstidpunkten inte framgår av beställningslösningen, ska säljaren leverera varan till köparen utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter beställningen från kunden. Varan ska levereras till köparen om inte annat särskilt avtalats mellan parterna.

7. Varans risk

Risken för varan övergår till köparen när han eller hans ombud har fått varorna levererade enligt punkt 6.

8. Ångerrätt

Om avtalet inte undantas från ångerrätt kan köparen ångra köpet av varan enligt ångerrättslagen.

Köparen måste meddela säljaren om användning av ångerrätten inom 14 dagar från det att fristen börjar löpa. I fristen ingår alla kalenderdagar. Om fristen slutar på en lördag, helgdag eller högtidsdag förlängs fristen till närmaste arbetsdag.

Ångerrätten anses uppfylld om meddelandet skickas före utgången av fristen. Köparen har bevisbördan för att ångerrätten har gjorts gällande, och meddelandet bör därför göras skriftligt (ångerblankett, e-post eller brev).

Vid köp av enskilda varor löper ångerrätten från dagen efter att varan/varorna har mottagits. Säljs en prenumeration eller innebär avtalet regelbunden leverans av identiska varor, löper fristen från dagen efter mottagandet av första leveransen. Om köpet består av flera leveranser löper ångerrätten från dagen efter mottagandet av den sista leveransen.

Ångerrätten förlängs till 12 månader efter utgången av den ursprungliga fristen om säljaren inte informerar om att ångerrätt och standardiserad ångerblankett finns innan avtalet ingås. Detsamma gäller vid bristande information om villkor, tidsfrister och förfarande för att utnyttja ångerrätten. Om näringsidkaren förser med denna information under dessa 12 månader, förfaller ångerrätten ändå 14 dagar efter dagen då köparen mottog informationen.

Vid utövande av ångerrätten ska varan återsändas till säljaren utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter meddelandet om att ångerrätten utnyttjas har lämnats. Köparen står för de direkta kostnaderna för att returnera varan, om inte annat har avtalats eller om säljaren har underlåtit att informera köparen om att denna ska stå för returkostnaderna. Säljaren får inte ta ut några avgifter för köparens användning av ångerrätten.

Köparen kan pröva eller testa varan på ett skäligt sätt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion, utan att ångerrätten förlorar sin giltighet. Om prövning eller test av varan går utöver vad som är skäligt och nödvändigt, kan köparen bli ansvarig för eventuell minskad värde av varan.

Säljaren är skyldig att återbetala köpesumman till köparen utan onödigt dröjsmål, och senast 14 dagar efter det att säljaren fick meddelande om köparens beslut att utnyttja ångerrätten. Säljaren har rätt att hålla inne betalningen tills han har mottagit varorna från köparen, eller tills köparen har lagt fram dokumentation för att varorna har returnerats.

9. Försening och utebliven leverans - köparnas rättigheter och tidsfrist för att framställa krav

Om säljaren inte levererar varan eller levererar den för sent enligt avtalet mellan parterna, och detta inte beror på köparen eller förhållanden på köparens sida, kan köparen enligt bestämmelserna i konsumentköplagen kapitel 5 under vissa omständigheter hålla tillbaka köpesumman, kräva uppfyllande, häva avtalet och/eller begära skadestånd från säljaren.

Köparen förlorar sin rätt att kräva uppfyllande om han eller hon väntar oskäligt länge med att framställa kravet.

Köparen kan dock omedelbart häva köpet om säljaren vägrar att leverera varan. Detsamma gäller om leverans vid avtalad tidpunkt var avgörande för avtalets ingående, eller om köparen har meddelat säljaren att leveranstidpunkten är avgörande.

Om varan levereras efter den extra tidsfrist som konsumenten har satt eller efter den tidpunkt för leverans som var avgörande för avtalets ingående, måste krav om hävning göras inom skälig tid efter att köparen fick kännedom om leveransen.

Om säljaren inte levererar varan vid leveranstidpunkten, ska köparen uppmana säljaren att leverera inom en rimlig tilläggsfrist för uppfyllelse. Om säljaren inte levererar varan inom tilläggsfristen kan köparen häva köpet.

Köparen kan kräva ersättning för lidet förlust till följd av förseningen. Detta gäller emellertid inte om säljaren kan påvisa att förseningen beror på omständighet som är utanför säljarens kontroll och som inte rimligtvis kunde ha beaktats vid avtalets ingående, undvikits eller övervunnits.

10. Fel på varan - köparens rättigheter och reklamationsfrist.

Om det finns ett fel på varan måste köparen inom skälig tid efter att det upptäcktes eller borde ha upptäckts meddela säljaren att han eller hon kommer att åberopa felet. Köparen har alltid reklamerat i tid om det sker inom 2 månader från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Reklamation kan göras senast två år efter det att köparen övertog varan. Om varan eller delar av den är avsedd att hålla betydligt längre än två år, är reklamationsfristen fem år.

Om varan har en brist, och detta inte beror på köparen eller förhållanden på köparens sida, kan köparen enligt reglerna i konsumentköplagen kapitel 6 under vissa omständigheter hålla tillbaka köpesumman, välja mellan rättelse och omleverans, kräva prisavdrag, kräva att avtalet hävs och/eller kräva skadestånd från säljaren.

Reklamation till säljaren bör göras skriftligen.

Köparen kan välja mellan att kräva bristen åtgärdad eller leverans av likvärdig vara. Säljaren kan dock motsätta sig köparens krav om genomförandet av kravet är omöjligt eller orsakar oskäliga kostnader för säljaren. Åtgärdande eller omleverans ska ske inom skälig tid. Säljaren har i princip inte rätt att genomföra mer än två försök till avhjälpande för samma brist.

Köparen kan kräva en lämplig prisavdrag om varan inte rättas till eller omlevereras. Detta innebär att förhållandet mellan det nedsatta priset och det avtalade priset motsvarar förhållandet mellan varans värde i bristfälligt och kontraktsenligt skick. Om särskilda skäl talar för det kan prisavdraget istället sättas lika med bristens betydelse för köparen.

Om varan inte rättas till eller omlevereras kan köparen också häva köpet när felet inte är oväsentligt.

11. Säljarens rättigheter vid köparens dröjsmål

Om köparen inte betalar eller uppfyller de övriga skyldigheterna enligt avtalet eller lagen, och detta inte beror på säljaren eller förhållanden på säljarens sida, kan säljaren enligt bestämmelserna i konsumentköplagen kapitel 9 efter omständigheterna hålla varan tillbaka, kräva att avtalet uppfylls, häva avtalet samt kräva ersättning från köparen. Säljaren kan även efter omständigheterna kräva ränta vid försenad betalning, inkassokostnader och en skälig avgift för ej uthämtade varor.

Säljaren kan behålla köpet och kräva att köparen betalar köpesumman. Om varan inte har levererats, förlorar säljaren sin rätt om han väntar orimligt länge med att framställa kravet.

Säljaren kan häva avtalet om det föreligger väsentligt betalningsmisslyckande eller annat väsentligt avtalsbrott från köparens sida. Säljaren kan dock inte häva om hela köpesumman är betald. Om säljaren fastställer en rimlig tilläggsfrist för uppfyllelse och köparen inte betalar inom denna frist, kan säljaren häva köpet.

Om köparen inte betalar köpesumman enligt avtalet kan säljaren kräva ränta på köpesumman enligt dröjsmålsräntelagen. Vid utebliven betalning kan kravet, efter förvarning, skickas till Köparen kan då bli ansvarig för avgifter enligt inkassolagen.

Om köparen underlåter att hämta obetalda varor kan säljaren debitera köparen en avgift. Avgiften ska högst täcka säljarens faktiska kostnader för att leverera varan till köparen. En sådan avgift får inte debiteras köpare under 18 år.

12. Garanti

Garantin som ges av säljaren eller tillverkaren ger köparen rättigheter utöver dem som köparen redan har enligt tvingande lagstiftning. En garanti innebär därför inga begränsningar i köparens rätt till reklamation och krav vid försening eller brister enligt punkt 9 och 10.

13. Personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige för insamlade personuppgifter är säljaren. Om inte köparen samtycker till något annat, får säljaren, i enlighet med personuppgiftslagen, endast samla in och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt avtalet. Köparens personuppgifter kommer endast att lämnas ut till andra om det är nödvändigt för att säljaren ska kunna genomföra avtalet med köparen, eller enligt lagstadgade fall.

14. Konfliktlösning

Klagomål ska riktas till säljaren inom skälig tid, se punkt 9 och 10. Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i minnelighet. Om detta inte lyckas kan köparen kontakta Konsumentrådet för medling. Konsumentrådet är tillgängligt på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europakommissionens klagportal kan också användas om du vill lämna in en klagomål. Det är särskilt relevant om du är konsument bosatt i ett annat EU-land. Klagomålet lämnas in här: http://ec.europa.eu/odr.

15. Lagval och forum

Avtalet omfattas av norsk lag. Om det uppstår en tvist mellan säljaren och köparen, ska denna avgöras av norsk domstol.

16. Ändringar i villkoren

Säljaren förbehåller sig rätten att ändra föreliggande villkor, inklusive som följd av ändringar i lagstiftningen.

Ändringar i villkoren kommer att publiceras på säljarens webbplats.